Vragen? Bel: 035 888 95 95

SIERSMA WIJNADVIES B.V.

Havenstraat 30
1271 AE HUIZEN
KvK-no. 66379512
BTW-no. NL856523744B01
www.wijnadvies.nl

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Siersma Wijnadvies: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Siersma Wijnadvies in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Siersma Wijnadvies en de Consument.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Siersma Wijnadvies, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.

2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Siersma Wijnadvies ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.

2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Siersma Wijnadvies de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.

3.2 Siersma Wijnadvies is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/op-drachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 AANBIEDINGEN

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Siersma Wijnadvies kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Siersma Wijnadvies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 PRIJZEN; BETALINGEN

5.1 De op de website van Siersma Wijnadvies vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Siersma Wijnadvies gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/over-eenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 LEVERING

6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Siersma Wijnadvies, tenzij anders overeengekomen. Siersma Wijnadvies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Siersma Wijnadvies is ingeschakeld.

6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voorvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.

6.3 Siersma Wijnadvies levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7 GARANTIE

7.1 Siersma Wijnadvies staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Siersma Wijnadvies te worden gemeld.

7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Siersma Wijnadvies – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van het door Siersma Wijnadvies geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Siersma Wijnadvies is verschuldigd.
8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Siersma Wijnadvies geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Siersma Wijnadvies te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING

10.1 De door Siersma Wijnadvies te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Siersma Wijnadvies levert de producten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling.

10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van Siersma Wijnadvies te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient de Consument aan Siersma Wijnadvies de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a BW met een minimum van één (1) procent per maand.

10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW.

10.4 Betalingen in mindering op het aan Siersma Wijnadvies verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 VRIJWARING

11.1 De Consument vrijwaart Siersma Wijnadvies voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Siersma Wijnadvies en/of door haar verstrekte adviezen.

11.2 Wordt Siersma Wijnadvies door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Siersma Wijnadvies zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Siersma Wijnadvies gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Siersma Wijnadvies voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.

12.2 Siersma Wijnadvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien Siersma Wijnadvies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht is Siersma Wijnadvies gerechtigd – naar haar keuze – de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Siersma Wijnadvies gehouden is tot enige vergoeding van schade.

13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Siersma Wijnadvies geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Siersma Wijnadvies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.

13.3 Siersma Wijnadvies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Siersma Wijnadvies gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Siersma Wijnadvies gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14 INTELECTUEEL EIGENDOM

14.1 De web-site van Siersma Wijnadvies met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Siersma Wijnadvies vereist.

14.2 Voorzover Siersma Wijnadvies op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Siersma Wijnadvies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 DIVERSE

15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Siersma Wijnadvies vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

15.2 Siersma Wijnadvies is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten van Siersma Wijnadvies is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Siersma Wijnadvies. Siersma Wijnadvies en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen.

Artikel 17 PUBLICATIE

17.1 De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van Rechtbank Amsterdam onder no. 92/2009

Huizen, oktober 2009

Home > Voorwaarden

© 2024 Siersma Wijnadvies
Bestel ook via WhatsApp